Verkoopsvoorwaarden

1.    Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Elke bestelling betekent volledige aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle andere. In het geval van een mondelinge bestelling geldt de levering als bewijs van de overeenkomst en tevens als bewijs van aanvaarding van onze voorwaarden.

2.    Onze offertes blijven geldig gedurende maximaal twee maanden.

3.     Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling maar het risico gaat over op de koper vanaf levering. De klant verzaakt aan zijn recht van natrekking. 

4.    Indien de klant de overeenkomst/bestelling verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst/bestelling door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van de prijs voor niet-gespecifieerde en herbruikbare goederen en 100 % voor specifieke en niet-herbruikbare goederen. Indien wij zelf de overeenkomst/bestelling verbreken of annuleren of indien de overeenkomst/bestelling door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

5.    In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Verborgen gebreken dienen binnen de 8 dagen na het ontdekken van het gebrek per aangetekend schrijven meegedeeld worden. De waarborgtermijn voor verborgen gebreken is beperkt tot 6 maanden te rekenen vanaf datum levering.

6.    Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.

 7.     De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertragingen in uitvoering van de bestelling kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8.    De levering geschiedt in onze vestiging. De bewaring van de toevertrouwde goederen, in afwachting van bewerking, aflevering of afhaling geschiedt op risico van de klant. Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, (transportschade) zelfs indien dit door onze zorgen of in onze opdracht geschiedt.

9.    De koper zal de goederen afhalen ten laatste 30 dagen na kennisgeving dat deze goederen te zijner beschikking staan. Bij nalatigheid kunnen opslagkosten worden gefactureerd.

10.  Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen einde maand, op onze maatschappelijke zetel of adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8 % per jaar tot datum effectieve betaling.

11.  Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totaalbedrag.

12.  Bewijs van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek en / of BTW-aangifte.

13.  Onverminderd de bepaling van art 5, is elke vergoeding voor schade ten gevolge van aansprakelijkheid door of met betrekking tot verkochte goederen en/of werken in elk geval beperkt tot de waarde (faktuurbedrag) van het verkochte goed en/of geleverde werk. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Immateriële gevolgschade uitgesloten is

14.  Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de
gebruikte materialen.

15.  Uitsluitend het  Belgisch recht is van toepassing op al onze overeenkomsten, In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Limburg, afdeling Tongeren bevoegd